Všeobecné obchodní podmínky pro nespotřebitele

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
PRO neSPOTŘEBITELE

I. VYMEZENÍ POJMŮ

Smluvní strany rozumí pod níže uvedenými pojmy následující:

 1. Obchodní podmínky – tyto obchodní podmínky
 2. LP Legal – LP Legal, advokátní kancelář, s.r.o., IČ: 241 96 983, se sídlem Za Poříčskou branou 375/22, Praha 8, PSČ: 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 187740
 3. Klient – osoba, která uzavřela s LP Legal smlouvu o poskytování právních služeb
 4. Smluvní strany – LP Legal a Klient
 5. Objednávka – objednávkový formulář podepsaný oběma Smluvními stranami, který obsahuje podstatné náležitosti Smlouvy
 6. Smlouva – smlouva o poskytování právních služeb uzavřená mezi LP Legal a Klientem, jejíž obsah je určen Objednávkou a Obchodními podmínkami
 7. Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 8. Zákon o advokacii – zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění
 9. Advokátní tarif – vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), v platném znění
 10. Etický kodex advokáta – usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997 věstníku ze dne 31. října 1996, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (etický kodex), v platném znění
 11. Zákon o ochraně osobních údajů – zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, v platném znění
 12. Nařízení GDPR – Nařízení EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto Obchodní podmínky upravují uzavírání Smlouvy a vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran vzniklá z této Smlouvy. Ustanovení těchto Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy.
 2. Na veškeré vztahy vzniklé ze Smlouvy se použijí pouze tyto Obchodní podmínky a užití jakýchkoli jiných obchodních podmínek je vyloučeno.
 3. Ujednání Smlouvy, která se odchylují od ustanovení těchto Obchodních podmínek, mají před zněním těchto Obchodních podmínek přednost.
 4. Nestanoví-li Smlouva nebo Obchodní podmínky jinak, řídí se právní vztahy mezi LP Legal a Klientem platnými právními a stavovskými předpisy, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o advokacii, Advokátním tarifem a Etickým kodexem advokáta.
 5. Tyto Obchodní podmínky se vztahují pouze na Smlouvu uzavřenou mezi LP Legal a Klientem, který není spotřebitelem ve smyslu ust. § 419 Občanského zákoníku.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

Na základě Smlouvy se LP Legal zavazuje poskytnout Klientovi právní služby specifikované v Objednávce a Klient se zavazuje za to zaplatit LP Legal odměnu, a to za podmínek sjednaných v Objednávce a stanovených v těchto Obchodních podmínkách.

 IV. UZAVŘENÍ SMLOUVY A DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

 1. Smlouva je uzavřena a rovněž nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku, kdy obě Smluvní strany podepíší Objednávku; to neplatí v případě, kdy je Smlouva uzavřena jinak než na základě Objednávky.
 2. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a zahrnuje i právní služby, které LP Legal případně poskytl Klientovi před podpisem Objednávky.
 3. Služby mohou za LP Legal poskytovat advokáti, advokátní koncipienti nebo jiní pověření zaměstnanci.
 4. Smlouva může být ukončena z těchto důvodů:
  1. písemnou výpovědí kterékoliv Smluvní strany doručenou druhé Smluvní straně, přičemž výpovědní doba činí 1 (jeden) měsíc a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi;
  2. písemnou výpovědí ze strany LP Legal i bez výpovědní doby, dojde-li k narušení nezbytné důvěry mezi LP Legal a Klientem nebo neposkytuje-li Klient potřebnou součinnost nebo nesložil-li Klient zálohu na odměnu za poskytnutí právních služeb nebo nezaplatí-li Klient vyúčtovanou odměnu za poskytnutí právních služeb anebo trvá-li Klient i přes poučení LP Legal na tom, aby LP Legal postupovala podle pokynů Klienta, které jsou v rozporu s právním nebo stavovským předpisem;
  3. písemnou dohodou Smluvních stran s účinností k poslednímu dni měsíce, ve kterém je tato dohoda uzavřena, není-li v této dohodě sjednán jiný den;
  4. z důvodů stanovených v Občanském zákoníku nebo v Zákoně o advokacii.
 5. Klient se zavazuje při ukončení této smlouvy sdělit LP Legal, zda žádá poskytnutí dalších úkonů ze strany LP Legal z důvodu, že se jedná o záležitosti, které nesnesou odkladu. Pokud Klient LP Legal nesdělí, že na provedení trvá, má se za to, že se nejedná o záležitosti, které nesnesou odkladu.
 6. Ke dni ukončení Smlouvy provedou Smluvní strany závěrečné vypořádání, v rámci kterého LP Legal vrátí Klientovi listinné dokumenty vyžádané Klientem, jež jsou v dispozici LP Legal, a Klient zaplatí LP Legal odměnu za právní služby poskytnuté až do dne ukončení Smlouvy.

V. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. LP Legal se zavazuje, že bude při plnění povinností dle Smlouvy dodržovat právní a stavovské předpisy.
 2. LP Legal se zavazuje, že bude při plnění povinností dle Smlouvy postupovat v souladu s pokyny Klienta a že bude Klienta řádně informovat o postupu v jeho věci a také o skutečnostech potřebných pro uvážení dalších pokynů Klienta. LP Legal si může vyžádat od Klienta udělení výslovného předchozího pokynu v písemné formě. Od pokynů udělených Klientem se LP Legal může odchýlit pouze v případě, že jde o neodkladnou záležitost, a za podmínky, že LP Legal bude jednat v dobré víře o tom, že takové odchýlení je v zájmu Klienta a že LP Legal si nemůže včas opatřit Klientův souhlas.
 3. LP Legal se zavazuje, že bude všechny dokumenty a informace získané na základě činností vykonaných dle Smlouvy považovat za důvěrné a že je bez písemného souhlasu Klienta nezpřístupní třetím osobám.
 4. Klient se zavazuje, že bude spolupracovat s LP Legal a že jí bude poskytovat včasné, pravdivé, úplné a přehledné informace a předkládat mu veškeré listiny a další podklady potřebné pro řádný výkon činnosti dle Smlouvy. LP Legal neodpovídá za vady poskytnutých právních služeb, které vzniknou porušením jakékoliv povinnosti Klienta uvedené v předchozí větě.
 5. LP Legal vyčlení za účelem plnění povinností dle Smlouvy odpovídající počet svých advokátů, kteří mohou využívat také práce advokátních koncipientů a dalších zaměstnanců LP Legal tak, aby byl včas a v odpovídající kvalitě splněn požadavek Klienta. Advokát LP Legal se v rámci svého pověření Klientem může nechat zastoupit jiným advokátem i bez souhlasu Klienta. Tým LP Legal může být na základě žádosti Klienta nebo s jeho předchozím souhlasem rozšířen o třetí osoby (např. znalce, daňového poradce apod.), které poskytují jiné než právní služby.
 6. Veškeré informace, oznámení, žádosti, pokyny, zprávy nebo jiná sdělení na základě této Smlouvy si budou Smluvní strany předávat v písemné formě, přičemž doručení e-mailem, faxem či osobně se považují za řádná doručení. Výjimkou tohoto ujednání je podání výpovědi této Smlouvy vystavení faktury a jiných dokumentů, které musí být doručeny v originálním vyhotovení.
 7. Klient souhlasí s tím, že LP Legal může použít firmu Klienta a informaci o tom, že LP Legal pro Klienta poskytnul právní služby, při nabízení poskytování právních služeb zejména jako referenci na svých webových stránkách či na jiných prezentačních materiálech.

VI. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Klient se zavazuje za poskytnutí právních služeb v rozsahu sjednaném dle Objednávky kterýmkoliv z advokátů, advokátních koncipientů nebo jiných pověřených zaměstnanců LP Legal zaplatit LP Legal:
  1. smluvní časovou odměnu ve smyslu ust. § 4 odst. 1 a 2 Advokátního tarifu ve výši sjednané dle Objednávky za hodinu poskytování právních služeb, přičemž poskytované právní služby budou účtovány v poměrné výši takto sjednané odměny za každých započatých 15 (patnáct) minut, nebo
  2. paušální měsíční odměnu ve výši sjednané dle Objednávky, nebo
  3. odměnu stanovenou pevnou částkou ve výši sjednané dle Objednávky, anebo
  4. odměnu sjednanou dle Objednávky jiným než výše uvedeným způsobem.

(dále jako „Odměna“)

 1. Odměna stanovená dle Objednávky a odstavce prvního tohoto článku těchto Obchodních podmínek zahrnuje veškerý čas související s činností advokátů, advokátních koncipientů nebo jiných pověřených zaměstnanců LP Legal pro Klienta, a to včetně cest ke Klientovi, protistranám či orgánům veřejné moci, konzultací, sepisování podání, porad s Klientem, jednání a slyšení před orgány veřejné moci a ve všech dalších věcech souvisejících s poskytováním právních služeb. Telefonáty advokátů, advokátních koncipientů nebo jiných pověřených zaměstnanců LP Legal s Klientem čistě organizačního charakteru nepřesahující délku hovoru v trvání 10 (deseti) minut nebudou Klientovi účtovány. Telefonické konference, právní služby poskytované telefonicky a telefonáty organizačního charakteru s délkou hovoru delší než 10 (deset) minut budou Klientovi v případě sjednání Odměny dle písm. a. odst. 1 tohoto článku těchto Obchodních podmínek účtovány dle takto sjednané Odměny v poměrné výši za každých započatých 15 (patnáct) minut hovoru.
 2. V případě, že bude předpokládaný hodinový rozsah poskytnutých právních služeb překročen, zavazuje se Klient zaplatit za právní služby poskytnuté nad rámec tohoto předpokládaného rozsahu standardní hodinovou sazbu dle Objednávky, tj. bez dohodnutých slev.
 3. Všechny částky stanovené nebo vypočtené na základě Smlouvy se uvádí bez zákonné sazby daně z přidané hodnoty (DPH).
 4. K Odměně za poskytnutí právních služeb budou přičtena 3 % z fakturované částky jako paušální náhrada nákladů za cenu služeb telefonních operátorů, pořizování kopií a poštovní poplatky a dále daň z přidané hodnoty (DPH) v zákonem stanovené výši.
 5. Klient se zavazuje složit zálohu na Odměnu za poskytnutí právních služeb ve výši sjednané dle Objednávky, a to do 15 dnů ode dne uzavření Smlouvy.
 6. Odměna za poskytnutí právních služeb bude Klientovi vyúčtována fakturou mající náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů. Na požádání Klienta bude k faktuře přiložen seznam poskytnutých právních služeb včetně jejich časové náročnosti. Seznam bude obsahovat datum činností a jejich krátký popis. Splatnost faktury je 15 (patnáct) dní od jejího doručení. Odměna za poskytnutí právních služeb bude Klientovi účtována v českých korunách, ledaže se Smluvní strany dohodnou jinak. Odměna bude Klientem uhrazena na bankovní účet LP Legal č. 171219824/5500 vedený u Raiffeisenbank.
 7. Bude-li Klient v prodlení s úhradou jakéhokoliv finančního plnění vůči LP Legal, může LP Legal pozastavit veškerou činnost, kterou je povinna vykonávat pro Klienta dle Smlouvy.
 8. V případě, že by faktura vystavená LP Legal nesplňovala náležitosti daňového dokladu nebo v případě, že by Klient nesouhlasil s vyúčtováním právních služeb obsaženým ve faktuře, je Klient povinen uplatnit své výhrady u LP Legal písemně nejpozději do 10 (deseti) dnů ode dne doručení faktury. Pokud tak neučiní, popř. fakturu uhradí, uznává správnost a oprávněnost fakturované částky. V případě, že budou výhrady Klienta vůči faktuře uplatněny včas a že budou oprávněně, původní lhůta splatnosti vadné faktury se přeruší dnem, kdy Klient uplatnil u LP Legal písemně své výhrady, a nová lhůta splatnosti začne běžet ode dne doručení nově vyhotovené opravené faktury Klientovi.
 9. V případě prodlení Klienta s uhrazením Odměny za poskytnutí právních služeb či jiných plateb může LP Legal požadovat po Klientovi také zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
 10. Smluvní strany se dohodly na tom, že v případech, kdy LP Legal bude zastupovat Klienta v řízení před soudem nebo jiným orgánem a Klientovi bude v tomto řízení přiznána náhrada nákladů řízení, LP Legal bude v takových případech náležet kromě Odměny i částka odpovídající nákladům řízení za právní zastoupení přiznaným Klientovi na základě rozhodnutí soudu či jiného orgánu.

VII. HOTOVÉ VÝDAJE A NÁHRADA ZA PROMEŠKANÝ ČAS

 1. LP Legal může kromě Odměny za poskytnutí právních služeb účtovat Klientovi hotové výdaje či náklady vynaložené při poskytování právních služeb, a to včetně daně z přidané hodnoty (DPH) v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména soudní a jiné poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady do anglického či jiného jazyka apod.
 2. Každý jednotlivý hotový výdaj či náklady přesahující 6.000,- Kč (slovy: šest tisíc korun českých) může LP Legal účtovat Klientovi pouze v případě, že byly Klientem předem schváleny písemně, a to i prostřednictvím elektronické pošty. Klient tímto dává souhlas s tím, že mu LP Legal může účtovat jakýkoliv hotový výdaj či náklady, které dosáhnou maximální částky 6.000,- Kč (slovy: šest tisíc korun českých), jedná-li se o hotový výdaj či náklady související s poskytovanou právní službou a považuje-li LP Legal tento hotový výdaj či tyto náklady za nutné nebo vhodné.
 3. Klient se zavazuje hotové výdaje či náklady uhradit LP Legal bez ohledu na dohodu stran o splatnosti Odměny za poskytnutí právních služeb, a to neprodleně poté, co je LP Legal vynaloží, na základě faktury vystavené LP Legal, kterou budou hotové výdaje či náklady Klientovi vyúčtovány.
 4. LP legal náleží dále náhrada za čas promeškaný v souvislosti s poskytnutím právní služby ve výši 800,- Kč za každou i jen započatou hodinu, a to
  1. při úkonech prováděných kterýmkoli z advokátů, advokátních koncipientů LP Legal nebo zaměstnanců LP Legal v místě, které není sídlem LP Legal, za čas strávený cestou do tohoto místa a zpět,
  2. za čas promeškaný v důsledku zpoždění zahájení jednání před soudem nebo jiným orgánem, jestliže toto zpoždění činí více než 30 minut.

VIII. KONTAKTNÍ ÚDAJE A DORUČOVÁNÍ

 1. Kontaktními údaji LP Legal pro doručování písemností, a to i prostřednictvím elektronické pošty, jsou:

LP Legal, advokátní kancelář, s.r.o.
Za Poříčskou bránou 375/22, Praha 8, PSČ: 186 00
Tel.: +420 224 240 760
E-mail: legal@lplegal.cz

 1. Kontaktní údaje Klienta pro doručování písemností, a to i prostřednictvím elektronické pošty, jsou uvedeny v Objednávce.
 2. V případě, že by kterákoliv Smluvní strana měla v úmyslu změnit adresu pro doručování či kteroukoliv kontaktní osobu, písemně to oznámí druhé Smluvní straně.
 3. Klient bude veškeré své pokyny udělovat LP Legal prostřednictvím kontaktních osob uvedených v odstavci 1 tohoto článku těchto Obchodních podmínek. LP Legal může požádat příslušnou kontaktní osobu Klienta o písemné potvrzení uděleného pokynu a Klient se zavazuje svůj pokyn bez zbytečného odkladu písemně potvrdit. V takovém případě je pokyn udělen až písemným potvrzením Klienta.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Klient byl ze strany LP Legal informován o svých povinnostech povinné osoby uvedené v § 2 odst. 1, písm. g) ze zákona č. 253/2008 Sb, o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, v platném znění, zejména o své oznamovací povinnosti vyplývající z ust. § 18 tohoto zákona.
 2. LP Legal nakládá s osobními údaji fyzických osob, které jsou zaměstnanci, či členy orgánů Klienta v rozsahu nezbytném k poskytnutí služeb dle Smlouvy v rozsahu upraveném Zákonem o advokacii, Zákona o ochraně osobních údajů a Nařízení GDPR.
 3. Veškeré změny či dodatky Smlouvy nebo Obchodních podmínek musí být vyhotoveny písemně a podepsány oběma Smluvními stranami. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.
 4. Smluvní strany se zavazují, že v případě sporu, který vznikne z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, se nejprve pokusí o vyřešení tohoto sporu mediačním jednáním, a teprve v případě neúspěchu mediace uplatní své sporné právo v soudním řízení.
 5. Smluvní strany si sjednávají, že za účelem provedení mediace bude vybrán mediátor z osob vedených na seznamu mediátorů Institutu řešení sporů MEDIATICUS, s.r.o., a to podle Mediačního řádu tohoto Institutu řešení sporů MEDIATICUS, s.r.o.
 6. Pokud je nebo se stane některé z ujednání Smlouvy nebo ustanovení Obchodních podmínek neplatným či neúčinným, neplatnost nebo neúčinnost takového ustanovení nebude mít za následek neplatnost Smlouvy nebo Obchodních podmínek jako celku ani jiných ujednání Smlouvy nebo ustanovení Obchodních podmínek, pokud je toto neplatné či neúčinné ujednání nebo ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy nebo Obchodních podmínek. Smluvní strany se zavazují takové neplatné či neúčinné ujednání nebo ustanovení nahradit novým platným a účinným ujednáním nebo ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ujednání nebo ustanovení.
 7. Smluvní strany si obsah Smlouvy a Obchodní podmínek přečetly, rozumí mu a souhlasí s ním, důkaz čehož připojují své podpisy.