„Nedostáváme celý plat, chceme ho zpět,“ žádají policisté z pořádkové jednotky. Stěžují si na to, že za dobu, kdy musejí být v pohotovosti, dostávají jenom třetinový plat.

Článek

Tři stovky policistů z pražské speciální pořádkové jednotky žádají doplacení peněz za čas, který v pracovní době stráví v takzvané pohotovosti. Jde o dobu, kterou musejí trávit na pracovišti, ale dostávají jen třetinový plat.

Policii může splnění jejich požadavku stát stovky milionů, nebo až jednotky miliard korun.

Policisté pražské speciální pořádkové jednotky jsou nasazováni při demonstracích, sportovních nebo kulturních akcích, pomáhají při živelních pohromách, průmyslových haváriích nebo třeba pátrají po nezvěstných. Jednotka ideálně o čtyřech stech lidech (momentálně jich je zhruba 350) slouží v režimu 4×4, tedy policisté jsou čtyři dny v práci, čtyři dny mají volno. V pracovním cyklu se jim pak střídá služba, pohotovost, služba, pohotovost.

Tři muži hlásí problém

„Uvedu příklad. Začínáme v osm ráno a dle pracovního fondu máme desítky nebo dvanáctky, skončíme v osm večer a navazuje nám pracovní pohotovost. Když skončí, máme opět standardní službu a pak zase pohotovost. Takto jedeme čtyři dny v kuse,“ popisuje policista pražské speciální pořádkové jednotky, který v ní slouží necelých dvacet let.

Je jedním ze tří policistů, s nimiž Seznam Zprávy hovořily. Jméno zveřejnit nechtěl. „Když to řeknu lidsky, obávám se, že by mi to vedení nechalo sežrat nebo by po mně začali šlapat,“ vysvětluje.

Jeho kolega u jednotky sloužil od jejího založení, tedy sedmadvacet let, a svolil k uvedení iniciál svého jména.

„Když jsme ve službě, dostáváme sto procent platu, když máme pohotovost, tak jen 35 procent, přitom rozdíl je v tom, že ve službě jsme v ‚čerňákách‘ (výjezdová uniforma – pozn. red.) a během pohotovosti můžeme mít civilní oblečení. Jinak musíme být ve stejné budově a stále připraveni,“ vysvětluje policista D. V.

Třetí z kolegů zase zmiňuje, jak nedostatek lidí v jednotce ovlivňuje náplň práce a že se čím dál častěji z pohotovosti stává služba.

„Když jsou akce: demonstrace, bitky, hoří baráky, pátrá se po lidech, vloni bylo tornádo nebo byly uzávěry kvůli covidu, tak jsme běžně vyjížděli i v době pohotovosti, protože prostě nebyli lidi. Nikoho nezajímalo, že je třeba osm večer, skončila nám služba a potřebovali jsme si odpočinout,“ popisuje.

Tři sta nespokojených

Policisté se obrátili na vedení se žádostí o změnu, když ale nepochodili, zkusili právní cestu.

„Počátkem roku nás oslovil policista, který požadoval zvolnění režimu, aby během pohotovosti mohl opouštět areál. Tato snaha byla odmítnuta, a dokonce mu bylo sděleno, že v daném případě nemá právo na právní zastoupení,“ popisuje advokátka Alice Hejzlarová, která začala nespokojené současné i bývalé policisty zastupovat.

Nyní jich má v databázi kolem tří set.

Policisté po vedení požadují, aby dostávali stejné peníze za službu i pohotovost a aby jim byl rozdíl v platu zpětně doplacen. Advokátka Alice Hejzlarová odhaduje, že by se mohlo jednat o řádově stovky milionů korun až jednotky miliard.

„Policisté jsou zaměstnavateli nepřetržitě k dispozici 84–86 hodin na služebně. Tato doba jim však není proplácena v plném rozsahu, přestože svým časem nemohou volně disponovat,“ sděluje Alice Hejzlarové k požadavkům svých klientů. Tvrdí, že Krajské ředitelství Policie nedodržuje zákon a rozhodovací praxi soudů pro nařizování pohotovostí. Spor hodlá, pokud nedojde k dohodě, dotáhnout až k soudu.

Policie odmítla věc komentovat. „Jelikož v této souvislosti aktuálně probíhá řízení, není možné se k věci vyjádřit. Jakmile řízení skončí a nebude-li tomu nic překážet, vyjádření se nebráníme,“ napsal Seznam Zprávám mluvčí Krajského ředitelství policie Hlavního města Prahy Jan Daněk.

Následně potvrdil, že řízení vede policie se zhruba třemi sty policisty a momentálně je ve fázi před prvoinstančním rozhodnutím.

„Řízení ve věcech služebního poměru je správním řízením, nikoli soudním. To znamená, že o žádosti nejprve rozhoduje Krajské ředitelství a o odvolání samotné vedení Policie, a nikoli nezávislý soud. Pokud by rozhodnutí policie bylo negativní, klienti se plánují obrátit na správní soud,“ doplňuje advokátka Alice Hejzlarová.

Původní článek zde

Již více než rok a půl se celý svět potýká s pandemií onemocnění Covid-19. Ačkoliv se její šíření dosud nepodařilo zastavit, uplynul již dostatek času pro vyvození určitých právních důsledků. Jedním z nich by s ohledem na níže uvedené mohlo být zařazení onemocnění Covid-19 na seznam nemocí z povolání.

Právní úprava nemoci z povolání

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „Zákoník práce“) jakožto základní pracovněprávní předpis pojem nemoc z povolání nedefinuje. Právní úprava nemoci z povolání je obsažena v nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „Nařízení“). Z ustanovení § 1 odst. 1 Nařízení vyplývá, že „nemoci z povolání jsou nemoci vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů, pokud vznikly za podmínek uvedených v seznamu nemocí z povolání. Nemocí z povolání se rozumí též akutní otrava vznikající nepříznivým působením chemických látek.“ Předmětné Nařízení rovněž omezuje nemoci z povolání pouze na ty nemoci, kteréjsou uvedeny v seznamu nemocí z povolání.[1]

Na tomto místě by formálně vzato bylo možné uzavřít, že onemocnění Covid-19 za nemoc z povolání považovat nelze, neboť není v Nařízení uvedeno. Takový závěr však lze považovat za předčasný a příliš omezený. Nařízení totiž představuje právní předpis, který se v průběhu doby dynamicky vyvíjí v závislosti na aktuální situaci. Tento postoj odráží i Zákoník práce, podle něhož se „jako nemoc z povolání odškodňuje i nemoc vzniklá před jejím zařazením do seznamu nemocí z povolání, a to od jejího zařazení do seznamu a za dobu nejvýše 3 let před jejím zařazením do seznamu.“[2] Na základě výše uvedeného se lze přiklonit k závěru, že současná absence zařazení onemocnění Covid-19 na seznam nemocí z povolání do budoucna nebrání tomu, aby toto onemocnění bylo považováno za nemoc z povolání a jako taková nemoc bylo (i zpětně) odškodňováno. Ke změně je však zapotřebí novelizace předmětného Nařízení. Ministerstvo zdravotnictví České republiky v současné době zaujímá názor, že změna právního rámce není nutná, neboť seznam nemocí reflektuje i respirační onemocnění.[3] Tento postoj však nezohledňuje další, níže uvedené dopady onemocnění Covid-19 na lidské zdraví.

Virové onemocnění Covid-19 splňuje definici obsaženou v ustanovení § 1 odst. 1 Nařízení. Virus lze obecně považovat za biologický vliv, neboť se řadí mezi nebuněčné organismy. Působení viru v lidském těle pak bezesporu představuje nepříznivé působení, bez ohledu na jeho průběh. Tato otázka však není z právního hlediska natolik relevantní a bude definitivně zodpovězena lékařskou a vědeckou praxí až v následujících měsících či letech, kdy se trvalé následky tohoto onemocnění ustálí. Již nyní však odborné studie potvrzují, že v mnoha případech Covid-19 zanechává dlouhodobé nepříznivé následky. Jedná se zejména o cévní, kardiologické či psychické problémy.

Posuzování a uznávání nemocí z povolání

Úprava posuzování a uznávání nemocí z povolání je obsažena v zákoně č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona nemoci z povolání posuzují a uznávají poskytovatelé zdravotních služeb v oblasti pracovní lékařství. Povolení k uznávání nemocí z povolání uděluje Ministerstvo zdravotnictví na žádost poskytovatele. Zaměstnavatel i lékař mají povinnost odeslat zaměstnance k poskytovateli pracovnělékařských služeb v případě, kdy u zaměstnance předpokládají výskyt nemoci z povolání.

U nemoci z povolání je dále nutné, aby byla naplněna požadovaná klinická a hygienická kritéria. Zkoumání, zda jsou příslušná kritéria naplněna, ve svém souhrnu představuje proces posuzování a uznávání nemoci za nemoc z povolání. V první fázi je předmětem posouzení, zdali zaměstnanec skutečně trpí onemocněním na patřičném stupni a objevují se u něj příslušné příznaky. V této fázi se toliko zjišťuje, jestli existuje podezření, že nemoc mohla vzniknout v souvislosti s výkonem jeho práce. Dále následuje fáze posuzování hygienických kritérií, která již spočívá ve zhlédnutí konkrétních pracovních podmínek daného zaměstnance a následném zohlednění, jestli onemocnění skutečně mohlo vzniknout v souvislosti s výkonem dané práce. To provádí příslušná krajská hygienická stanice. Celý proces vrcholí vydáním lékařského posudku ze strany poskytovatele pracovnělékařských služeb, na jehož základě je rozhodnuto, zda zaměstnanec trpí nemocí z povolání, či nikoliv.

Základním předpokladem uznání nemoci z povolání však pokaždé musí být skutečnost, že se zaměstnanec infikoval na pracovišti. Bez ohledu na současnou situaci má zaměstnavatel povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci.[4] Tato povinnost je stěžejní, neboť zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí. V souvislosti s rozšířením onemocnění Covid-19 lze vhodné kroky k naplnění této povinnosti spatřovat zejména v zajištění odpovídajících ochranných pomůcek v podobě roušek, respirátorů, štítů či ochranných rukavic, desinfekce na pracovišti či umožnění dodržování dostatečných rozestupů.

Důsledky nemoci z povolání

Z uznání nemoci z povolání následně vyplývají určité důsledky. V prvé řadě zaměstnavateli v souladu s ustanovením § 41 Zákoníku práce vzniká povinnost převést zaměstnance na jinou práci. To platí však pouze v případě, že následky onemocnění neumožňují zaměstnanci pokračovat ve výkonu jeho dosavadní práce. V případě onemocnění Covid-19 však tato situace nebývá příliš častá.

Za poněkud významnější důsledek nemoci z povolání lze považovat povinnost zaměstnavatele k náhradě škody či nemajetkové újmy, ovšem pouze za předpokladu, žezaměstnanec naposledy před zjištěním nemoci z povolání pracoval u zaměstnavatele za podmínek, za nichž vzniká nemoc z povolání, kterou byl postižen.[5]Druhy náhrad pak Zákoník práce rovněž vypočítává, přičemž jde o náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění, náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením a také náhradu věcné škody.

Koncepce odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při nemocech z povolání je objektivní, tudíž není vyžadováno zavinění. Avšak u infekčních chorob je nutné dospět výkladem k závěru, že zaměstnavatel nebude odpovídat za všech okolností, neboť naprosté vyloučení šíření infekce je i při splnění zákonem uložených povinností téměř nemožné. Proto lze mít za to, že pokud zaměstnavatel přijme dostatečná opatření k zamezení šíření epidemie s ohledem na okolnosti daného případu, bude se moci odpovědnosti zprostit.

S možností liberace Zákoník práce výslovně počítá v ustanovení § 270. Zaměstnavatel se odpovědnosti za škodu či nemajetkovou újmu může zprostit z více důvodů, přičemž v případě infekčního onemocnění připadá v úvahu především ze strany zaměstnance zaviněné porušení právních nebo ostatních předpisů či pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. S těmito pravidly však zaměstnanec musí být řádně seznámen a jejich dodržování musí být ze strany zaměstnavatele soustavně vyžadováno a kontrolováno. Pokud by byla například stanovena povinnost nosit na pracovišti ochranu dýchacích cest, kterou zaměstnanec poruší, a z tohoto důvodu onemocní infekční chorobou, odpovědnost zaměstnavatele tak nebude dána.

Na druhou stranu, pokud zaměstnanec žádnou povinnost neporuší, bude s ohledem na způsob šíření nákazy nadále poměrně problematické prokázat, že se zaměstnanec skutečně nakazil na pracovišti, resp. v souvislosti s výkonem práce.

Nemoc z povolání vs. pracovní úraz

V neposlední řadě je nutné odlišit nemoc z povolání od pracovního úrazu. Zákoník práce na rozdíl od nemoci z povolání obsahuje legální definici pracovního úrazu. Pracovním úrazem se dle Zákoníku práce rozumí „poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.“[6] Rozhodným hlediskem odlišnosti je právě náhlost, která u nemoci z povolání zpravidla absentuje. Z tohoto důvodu nelze nemoc z povolání považovat za pracovní úraz, a tudíž tyto pojmy zásadně nelze zaměňovat.

Závěr

Lze shrnout, že ačkoliv v současné době není onemocnění Covid-19 zařazeno na seznam nemocí z povolání, může se tento stav v dohledné době změnit. Zmiňované onemocnění zanechává v lidském organismu širokou škálu negativních následků, a proto jej nelze považovat za pouhé respirační onemocnění. Aby mohlo být onemocnění Covid-19 zařazeno na seznam nemocí z povolání jako samostatná kategorie, bude nejprve zapotřebí dosáhnout změny Nařízení.

S ohledem na současný postoj Ministerstva zdravotnictví a zároveň též na odlišné a dosud neustálené následky tohoto onemocnění u jednotlivých pacientů lze takový scénář očekávat spíše ve vzdálenější budoucnosti. Na druhou stranu již nyní existuje řada argumentů, které hovoří ve prospěch uznání onemocnění Covid-19 za nemoc z povolání. Z velké části bude rovněž záležet na tom, jaký názor ve vztahu k této problematice zaujme soudní praxe. Přestože doposud se judikatura orientovala na odlišné aspekty pandemie jako je např. zákonnost vládních opatření či povinné testování, lze v nejbližší době jistě očekávat nárůst případů, kdy zaměstnanci budou po zaměstnavatelích požadovat odškodnění v důsledku nákazy. Budoucnost onemocnění Covid-19 jakožto nemoci z povolání proto nadále zůstává otevřená.

[1] Ustanovení § 1 odst. 2 Nařízení

[2] Ustanovení § 269 odst. 3 Zákoníku práce

[3] K dispozicic>>> zde.

[4] Ustanovení § 101 a násl. Zákoníku práce

[5] Ustanovení § 269 Zákoníku práce

[6] Ustanovení § 271k odst. 1 Zákoník práce

Původní článek zde